Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Lännen Palveluyhtiöt / Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
Lännen Palveluyhtiöt Oy:n henkilötietokanta

REKISTERINPITÄJÄ
Lännen Palveluyhtiöt Oy, Tampere, Y-tunnus 1756055-7
Kokkolankatu 4, 33300 Tampere
(03) 3142 3400

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Katariina Lampila
050 434 5639
katariina.lampila@lkpalvelu.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja
rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain
mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi
henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin
kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • Osakeluettelo: omistajan nimi ja postiosoite, luonnollisen henkilön syntymäaika
  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
  • Palkanlaskentaan liittyvät perustiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Vuokraseuranta: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, maksamattomat maksut
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Tämän lisäksi
henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Lännen Palveluyhtiöt Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön
velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin
ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät vain Lännen Palveluyhtiöt Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään
sähköisiin tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.
Lännen Palveluyhtiöt Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko
ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla
toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin
käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu
sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään
lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään
tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin
oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Lännen Palveluyhtiöt